Testbild Axel Matthies

Aufnahme mit Polfilter

© Axel Matthies