Axel Matthies Testbild

Aufnahme ohne Polfilter

© Axel Matthies